Rate this post

با این امکان می توان در قسمت شرح کالا یا توضیحات انتهایی فاکتور در نرم افزار هلو چندین سطر توضیحات وارد نمود.