نمایش 25 - 48 از 74

نام خانوادگی:برزگر

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

قزوین

نام خانوادگی:مهری

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

کرج

نام خانوادگی:ملائی

نام:

حامد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

رفسنجان _روستای کورگه خیابان امام خمینی

نام خانوادگی:زند

نام:

امید

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:رادفر

نام:

مجتبی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

شرق تهران

نام خانوادگی:امان پور

نام:

علیرضا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

کرج گوهردشت

نام خانوادگی:خسروی

نام:

حامد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

استان چهارمحال و بختیاری

نام خانوادگی:صبوریان

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

شیراز-شهرک گلستان

نام خانوادگی:ابراهیم نژاد

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

پیروزی

نام خانوادگی:قلی زاده

نام:

اکبر

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

غرب تهران

نام خانوادگی:ذکایی

نام:

نغمه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

پونک

نام خانوادگی:کریمی

نام:

رضا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

تهران شهریار

نام خانوادگی:گلشن

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

ورامین

نام خانوادگی:اکبری زارع

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران شهریار

نام خانوادگی:بی پروا

نام:

مریم

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

اشرفی اصفهانی

نام خانوادگی:مقصودی

نام:

شبنم

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

البرز کرج

نام خانوادگی:خ

نام:

ح

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

ن

نام خانوادگی:kd;

نام:

نیوشا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

شرق تهران

نام خانوادگی:نادری لردجانی

نام:

جواد

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

چهار محال و بختیاری شهرستان لردگان

نام خانوادگی:سرکانی

نام:

میثم

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

افسریه

نام خانوادگی:خانی پور

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

میدان منیریه

نام خانوادگی:دوستبین

نام:

رقیه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

استان فارس

نام خانوادگی:اسدی

نام:

عاطفه

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

اهواز

نام خانوادگی:کیانی

نام:

فاطمه

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

ساری