نمایش 73 - 74 از 74

نام خانوادگی:نجفی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

شهرری

نام خانوادگی:صفرزاده

نام:

فرنام

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران