نرم افزار حسابداری شیشه بری

این نرم افزار صرفا برای شیشه بری ها استفاده نمیگردد بلکه هر شغل دیگری که مشابه فعالیت شیشه بری را داشته باشد و کالا یا اجناسی را بر حسب طول ، عرض ، مساحت و محیط خرید خرید و فروش مینماید میتواند از این نرم افزار استفاده نماید.