تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه ارتقاء دستی نرم افزار هلو را به صورت کامل توضیح می‌دهد.