کارشناس آموزش
داخلی 304
هماهنگی کلاس‌ها و صدور گواهینامه
کارشناس آموزش
داخلی 401
هماهنگی اعزام کارشناس در محل مشتری و خدمات مالی