نام شرکت:پخش خانه من

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000

نام شرکت:تولیدی پوشاک

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

جمهوری

نام شرکت:جعفری

مبلغ حقوق پرداختی:2,000,000 تا 3,000,000
محدوده جغرافیایی:

تهران

نام شرکت:جهان بار

مبلغ حقوق پرداختی:3,000,000 به بالا
محدوده جغرافیایی:

جيحون

نام شرکت:حسابداری

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

تهران.پاسداران

نام شرکت:حسابداری

مبلغ حقوق پرداختی:2,000,000 تا 3,000,000
محدوده جغرافیایی:

شهرقدس

نام شرکت:رستوران

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

فشم

نام شرکت:شایان برق

مبلغ حقوق پرداختی:3,000,000 به بالا
محدوده جغرافیایی:

اراک

مبلغ حقوق پرداختی:1,500,000 تا 2,000,000
محدوده جغرافیایی:

نوحید

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

عباس آباد

نام شرکت:شرکت مغادیان

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

بازار

نام شرکت:صدرا چوب

مبلغ حقوق پرداختی:1,500,000 تا 2,000,000
محدوده جغرافیایی:

شرق تهران

نام شرکت:صفانیرو

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

لاله زار

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

شهر قدس

نام شرکت:فروشگاه

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

نازی اباد

مبلغ حقوق پرداختی:1,200,000 تا 1,500,000
محدوده جغرافیایی:

چراغ برق

نام شرکت:کارآموز

مبلغ حقوق پرداختی:توافقی
محدوده جغرافیایی:

بازار آهن

نام شرکت:کیف فروشی

مبلغ حقوق پرداختی:1,500,000 تا 2,000,000
محدوده جغرافیایی:

تهران.بازار

مبلغ حقوق پرداختی:توافقی
محدوده جغرافیایی:

تهرانپارس شرقی

مبلغ حقوق پرداختی:توافقی
محدوده جغرافیایی:

میدان فردوسی

مبلغ حقوق پرداختی:توافقی
محدوده جغرافیایی:

بازار بزرگ

مبلغ حقوق پرداختی:توافقی
محدوده جغرافیایی:

پل حافظ

مبلغ حقوق پرداختی:1,500,000 تا 2,000,000
محدوده جغرافیایی:

حکیمیه