نمایش 1 - 24 از 88

نام خانوادگی:گوهری

نام:

مهسا

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

خاوران

نام خانوادگی:فیروز

نام:

سارا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

انقلاب

نام خانوادگی:محمدی

نام:

شایان

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

اراک

نام خانوادگی:مومن طایفه

نام:

سحر

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

میدان منیریه

نام خانوادگی:سیف نیا

نام:

ساهره

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

اسلامشهر

نام خانوادگی:نوری

نام:

رحمان

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

گرگان

نام خانوادگی:جعفرزاده

نام:

سعید

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

شرق تهران

نام خانوادگی:پرویزی

نام:

اشکان

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

تهران

نام خانوادگی:دادخدائی

نام:

محمد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

بندرجاسک

نام خانوادگی:نیکویی

نام:

سارا

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

نوشهر

نام خانوادگی:نگار

نام:

سعید

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

اسلامشهر

نام خانوادگی:آمن

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

خیابان ایران

نام خانوادگی:ابراهیمی

نام:

حافظ

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

2,000,000 تا 3,000,000

محدوده سکونت:

رسالت

نام خانوادگی:کریمی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

اذربایجان غربی .بوکان

نام خانوادگی:دوجی

نام:

مهدی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

گلستان

نام خانوادگی:بذرافشان

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

تهران، خ جمهوری، خ شیخ هادی

نام خانوادگی:جمالی

نام:

سجاد

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

3,000,000 به بالا

محدوده سکونت:

شیراز

نام خانوادگی:کدخدا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,200,000 تا 1,500,000

محدوده سکونت:

مشهد- حرعاملی

نام خانوادگی:محمد علی پور

نام:

اعظم

رشته تحصیلی:

غیر حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

اتوبان محلاتی

نام خانوادگی:سادات کیائی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

ستارخان

نام خانوادگی:نباتی

نام:

شیلا

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

زنجان اراضی پایین کوه فاز 4 میثاق 24 قطعه 184

نام خانوادگی:مردانی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران.کهریزک

نام خانوادگی:آمره

نام:

علی

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

تهران یافت اباد

نام خانوادگی:یوسفی

نام:

وحید

رشته تحصیلی:

حسابداری

مبلغ حقوق درخواستی:

1,500,000 تا 2,000,000

محدوده سکونت:

ستارخان