شناخت کلي و هدف استفاده از پنل شغلي تولیدی مانتو و پوشاک:

 

پنل شغلي مانتو فروشی با هدف ارائه نسخه اي جامع و يکپارچه به همراه امکانات خاص اين شغل توليده شده است تا افرادي که در اين زمينه شغلي فعاليت مي کنند، بتوانند از امکانات نرم افزار هلو جهت ساماندهي امور مالي و شغلي خود به سهولت ، بهره مند شوند.

امکانات نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک:

۱-امکان تعريف پارچه مصرفي و مانتو توليدي به صورت مجزا

۲ -امکان معرفي طرف حساب هاي پارچه فروش، خرازي، برشکار و خياط

۳ -امکان ثبت فاکتور خريد پارچه

۴ -امکان تحويل پارچه خريداري شده به برشکار

۵ -تحويل پارچه از برشکار

۶ -تحويل پارچه به خياط و توليد مانتو

۷ -امکان ثبت فاکتورهاي فروش و برگشت از فروش و .. مانتو با انتخاب رنگ

۸ -تنظيمات مربوط به برشکاري و خياطي

۹ -گزارشات جامع و کامل تولیدی مانتو

فرآيند کلي استفاده از پنل شغلي و نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک :

پنل شغلي تولیدی مانتو همان گونه که در تصوير زير ملاحظه مي فرمایید شامل سه بخش مي باشد:

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

۱. سمت راست پنل شامل کليدهاي پنل تولیدی مانتو از جمله : معرفي اشخاص تولیدی مانتو ، معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي و مانتو، خريد پارچه و … مي باشد.

۲.قسمت مياني پنل شامل تحويل پارچه به برشکار و تحويل از برشکار مي باشد.

۳.بخش سوم در سمت چپ پنل، شامل کليدهاي فوري جهت دسترسي سريع به قسمت هاي پرکاربرد نرم افزار مي باشد.

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

روند کاری نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک به صورت زیر می باشد :

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

معرفي قسمت هاي مختلف پنل شغلي تولیدی مانتو و پوشاک :

معرفي اشخاص تولیدی مانتو

با انتخاب گزينه ، در سمت راست پنل تولیدی مانتو ، گزينه هاي اشخاص تولیدی مانتو قابل مشاهده مي باشد .اشخاص تولیدی مانتو شامل : معرفي پارچه فروش، معرفي خراز، معرفي برشکار و معرفي خياط مي باشد. هر کدام از اين گزينه ها داراي کليدهاي فوري خاص خود مي باشد که در روبروي آنها درج شده است.

معرفي اشخاص تولیدی مانتو

معرفي اشخاص تولیدی مانتو

در صورتی که طرف حساب را از فرم طرف حساب تعریف کرده باشید می توان از ” تعریف نوع حساب شخص را به عنوان پارچه فروش یا خرازکار یا برشکار یا خیاط تعریف کرد.

تعریف نوع حساب شخص

تعریف نوع حساب
شخص

معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي و مانتو :

با انتخاب این گزينه ، پارچه هاي مصرفي و مانتوهاي توليدي در گروه هاي اصلي و فرعي مربوط به   خود تعريف مي شوند .پارچه مصرفي و پوشاک توليدي ،گروه هاي اصلي و فرعي پيش فرض برنامه مي باشد که براي اين اقلام در نظر گرفته شده است.

معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي

معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي

معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي

معرفي پارچه و ساير اقلام متراژي

معرفي پارچه

معرفي پارچه

و یا می توان از فرم معرفی کالا : گروه جدید : گروه پارچه مصرفی و پوشاک تولیدی دیگری نیز تعریف کرد در هنگام تعريف گروه اصلي ماهيت گروه قابل انتخاب است.

نرم افزار حسابداری هلو تولیدی مانتو و پوشاک

ماهيت گروه

ماهيت گروه

در اول دوره نيز مي توان در فرم کالا، پارچه و مانتوهاي خود را تعريف کرد واز امکانات F10 اطلاعات طاقه و رنگ ، براي کالاهای مصرفی طاقه و رنگ را وارد نمود.

اطلاعات طاقه و رنگ

اطلاعات طاقه و رنگ

اطلاعات طاقه و رنگ

اطلاعات طاقه و رنگ

اطلاعات طاقه و رنگ

اطلاعات طاقه و رنگ

در طی دوره نيز مي توان از اصلاحات : اول دوره : موجودی و فی اول دوره کالا براي کالاهای مصرفی ،طاقه و رنگ وارد نمود.

اصلاحات نرم افزار

اصلاحات نرم افزار

اصلاحات نرم افزار

اصلاحات مقدار پارچه

اصلاحات مقدار پارچه

اصلاحات رنگ و متراژ پارچه

اصلاحات رنگ و متراژ پارچه

اصلاحات رنگ و متراژ پارچه

اصلاحات رنگ و متراژ پارچه

معرفي رنگ پارچه

با انتخاب این گزينه ، فرم معرفي رنگ باز مي شود و رنگ هاي پيش فرض برنامه سفيد و مشکلي و آبي و …مي باشد و در صورت نیاز مي توان رنگ پارچه هاي جدید نیز اضافه نمود.

معرفي رنگ پارچه

معرفي رنگ پارچه

معرفي رنگ پارچه

انتخاب و معرفي رنگ پارچه

انتخاب و معرفي رنگ پارچه

خرید پارچه

در پنل پارچه فروشي با انتخاب گزينه خريد پارچه ،دو گزینه وجود دارد که با انتخاب “خرید پارچه ” فاکتور خريد باز مي شود و براي پارچه هاي مصرفي موجود مي توان فاکتور خريد ثبت کرد .در فاکتور خريد با زدن اينتر در ستون” متراژ/ تعداد “مي توان مقادير طاقه و متراژ در هر طاقه را وارد کرد. با وارد کردن اين مقادير، يارد هر طاقه و متراژ کل به طور اتوماتيک محاسبه مي شود.

خرید پارچه

خرید پارچه

برگشت از خرید پارچه:

در پنل پارچه فروشي با انتخاب گزينه خريد پارچه ، دو گزینه وجود دارد که با انتخاب “برگشت از خرید پارچه ” فاکتور برگشت از خريد باز مي شود و با کلیک راست و انتخاب گزینه ” انتخاب کالا از لیست ” و یا با ثبت فاکتور برگشت از خرید و انتخاب کالا با زدن اينتر در ستون” متراژ/ تعداد “مي توان مقادير طاقه و متراژ در هر طاقه را وارد کرد. با وارد کردن اين مقادير، يارد هر طاقه و متراژ کل به طور اتوماتيک محاسبه مي شود.

برگشت از خرید پارچه

برگشت از خرید پارچه

تحويل پارچه به برشکار :

در اين بخش پارچه هايي که داراي موجودي در انبار هستند را مي توان براي برش به پرسنل برشکار تحويل داد . با انتخاب گزينه تحويل به برشکار ، فرم تحويل پارچه به برشکار باز مي شود .در اين فرم نوع پارچه و برشکار مورد نظر انتخاب مي شود و تحویل به برشکار می شود.

تحويل پارچه به برشکار

تحويل پارچه به برشکار

تحويل پارچه به برشکار

تحويل پارچه به برشکار

تحويل پارچه به برشکار

تحويل پارچه به برشکار

درصورتی که بخواهید پارچه ای که به برشکار تحویل داده اید را اصلاح نمائید می بایست از اصلاح اقدام نمایید و بعد از اعمال تغییرات مجدد تائید نمائید .

تحويل پارچه از برشکار :

در فرم تحويل پارچه از برشکار، در ستون مدل ، مانتو يا پوشاک توليدي تعريف شده قابل جستجو مي باشد. در ستون طاقه برش خورده به طور اتوماتيک طاقه تحويلي درج مي شود که البته قابل تغییر است .عملکرد ستون ته طاقه با توجه به تنظیمات اعمال مي شود.

تحويل پارچه از برشکار

تحويل پارچه از برشکار

تحويل پارچه به خياط و توليد مانتو :

در اين فرم با انتخاب دکمه تحويل به خياط ، فرم تحويل پارچه به خياط باز مي شود.

تحويل پارچه به خياط و توليد مانتو

تحويل پارچه به خياط و توليد مانتو

و برش پارچه هايي که از برشکار تحويل گرفته شده است در فرم جستجو نمايش داده مي شود .

فرم تحويل به خياط

فرم تحويل به خياط

فرم تحويل به خياط

فرم تحويل به خياط

فرم تحويل به خياط

فرم تحويل به خياط

با تایيد فرم تحويل به خياط در قسمت توليد مانتو جزئيات تحويل به خياط و جزئيات دريافت از خياط نمايش داده مي شود .

جزئيات تحويل

جزئيات تحويل

در اين قسمت برش هايي که توليد شده باشند در قسمت باقيمانده داراي مقدار صفر مي باشند ولي برای برش هايي که داراي مقدار باقيمانده هستند می توان با انتخاب گزينه توليد/ضايعات مقادير توليد و ضايعات را انتخاب و تايید کرد پس به ازای مقدار تولید و مقدار مصرف از اقلام مصرفی کسر می کند و تولید مانتو انجام می شود.

توليد و ضايعات

توليد و ضايعات

توليد و ضايعات

توليد و ضايعات

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

گزارش کالاهای تولیدی

گزارش کالاهای تولیدی

گزارش کالاهای تولیدی

گزارش کالاهای تولیدی

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو شامل سه تب 1.تنظیمات عمومی 2.تنظیمات ثبت ضایعات 3.تنظیمات چاپ قبض می باشد که به ترتيب توضيح داده مي شود:

۱ .تنظيمات عمومي

در اين قسمت نحوه محاسبه متراژ برش خورده در قسمت تحويل از برشکار قابل انتخاب است .که شامل دو گزينه زیر می باشد :

الف :محاسبه متراژ برش خورده بدون احتساب ته طاقه

ب:محاسبه متراژ برش خورده با احتساب ته طاقه

با يک مثال طرز کار اين دو گزينه شرح داده مي شود،

الف . محاسبه متراژ برش خورده بدون احتساب ته طاقه : اگر ۱۰ متر پارچه به برشکار تحويل داده باشيد و

در هنگام تحويل از برشکار، تعداد برش را 5 وارد کنيد در صورتي که ته طاقه داشته باشيد، ته طاقه هيچ تاثيري در متراژ هر برش نخواهد داشت به طور خودکار متراژ هر برش محاسبه مي شود پس 10 تقسیم بر 5 می شود و متراژ هر برش 2 خواهد بود.

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

تنظيمات تولیدی مانتو

.محاسبه متراژ برش خورده

.محاسبه متراژ برش خورده

ب.محاسبه متراژ برش خورده با احتساب ته طاقه:

اگر ۱۰ متر پارچه به برشکار تحويل داده باشيد و در هنگام تحويل از برشکار، تعداد برش را 5 وارد کنيد در صورتي که ته طاقه 2 باشد ، ته طاقه در متراژ هربرش تاثیرخواهد داشت و به طور خودکار متراژ هر برش محاسبه مي شود  پس10-2=8 تقسیم بر 5 می شود و متراژ هر برش 6/1 خواهد بود.

.محاسبه متراژ برش خورده

.محاسبه متراژ برش خورده

.محاسبه متراژ برش خورده

.محاسبه متراژ برش خورده

محاسبه متراژ برش خورده با احتساب ته طاقه

محاسبه متراژ برش خورده با احتساب ته طاقه

در تنظيمات مانتو فروشي، امکان انتخاب سرفصل هزينه برشکاري و امکان انتخاب سرفصل هزينه خياطي وجود دارد .

انتخاب سرفصل هزينه

انتخاب سرفصل هزينه

در تنظيمات مانتو فروشی : نحوه برشکاري و خياطي به 3 نحو می باشد :

1.به تفکيک هر پارچه و مدل

2.با تلفيق چند پارچه و ايجاد مدل

  1. با استفاده از فرمول

 

تنظيمات مانتو فروشی

تنظيمات مانتو فروشی

به تفکيک هر پارچه و مدل :

هر پارچه به تفکيک به برشکار تحويل و از برشکار براي توليد مدل تحويل گرفته ميشود مراحل تحويل به خياط و تحويل از خياط و توليد نيز به تفکيک هر پارچه مي باشد.

با تلفيق چند پارچه و ايجاد مدل : در اين حالت در تحويل به برشکار ميتوان چند نوع پارچه به برشکار

تحویل داد بعنوان مثال علاوه بر پارچه ، آستري و لايه چسب نیز تحویل به برشکار داد . در هنگام تحويل

از برشکار مدل و رنگ مدل توليدي انتخاب مي شود و پارچه و آستري و لايه چسب نيز براي توليد مدل لود

مي شوند . در اين مرحله تعداد برش و يا طول خط کشي براي محاسبه تعداد برش و … وارد مي شود .

ضايعات و هزينه هاي برشکاري طبق روال سابق نرم افزار محاسبه مي شود.

با استفاده از فرمول : در اين حالت در پنل ميتوان براي توليد مانتو با رنگ مشخص فرمول توليد معرفي

نمود ..

در هنگام تحويل به برشکار ، مدل هايي که فرمول براي آن معرفي شده امکان انتخاب دارند .

با انتخاب مدل ، طبق فرمول مدل پارچه و ساير ملزومات آن براي تحويل به برشکار طبق فرمول لود مي

شوند . در اين مرحله امکان ورود تعداد تخميني توليد نيز ميباشد . که ميتوانند دستي وارد کنند يا بصورت

خودکار از روي متراز پارچه تحويلي به برشکار و براساس فرمول تعداد تخميني توليد محاسبه شود.در

تحويل از برشکار نيز به همين منوال طبق فرمول و آنچه تحويل برشکار شده براي تحويل از برشکار لود مي

شوند . محاسبات طول خط کشي و تعداد برش نيز به ترتيب آنچه در مورد دوم توضيح داده شد مي باشد.

در حالت فرمول فقط تعداد تخميني توليد که در مرحله تحويل به برشکار محاسبه يا وارد شده بود براي

اطلاع کاربر لود مي شود .در مرحله تحويل به خياط و توليد نيز به همين ترتيب انجام مي شود.

.2 .تنظيمات ثبت ضايعات

با انتخاب گزينه ته طاقه بعنوان فاکتور ضايعات ثبت شود در قسمت تحويل از برشکار اگر ته طاقه وارد نمایید فاکتور ضايعات آن بعد تايد به طور اتوماتيک ثبت مي شود .شرح سند ضايعات تحويل از برشکار و تحويل از خياط و توليد پوشاک قابل تغیر مي باشد.

تنظيمات ثبت ضايعات

تنظيمات ثبت ضايعات

و تحويل از خياط و توليد پوشاک قابل تغیر مي باشد.

و تحويل از خياط و توليد پوشاک قابل تغیر مي باشد.

و تحويل از خياط و توليد پوشاک قابل تغیر مي باشد.

فاکتور ضایعات

فاکتور ضایعات

.3تنظيمات چاپ قبض

اين تب شامل دو گزينه چاپ اتوماتيک قبض برشکار و چاپ اتوماتيک قبض خياط مي باشد .با فعال کردن اين گزينه ها به طور اتوماتيک قبض مرتبط با هر بخش چاپ مي شود.

کاردکس تولیدی مانتو

کاردکس تولیدی مانتو به صورت جامع و کامل در پنل تولیدی مانتو گنجانده شده است که شامل موارد زير مي باشد:

۱ -گزارش کارهاي تحويلي به برشکار

۲ -گزارش کارهاي دريافتي از برشکار

۳ -گزارش کارهاي تحويلي به خياط

۴ -گزارش ضايعات برشکاري

۵ -گزارش توليد و ضايعات خياطي

۶ -گزارش موجودي کالا براساس رنگ

۷ –کاردکس

پنل شغلي فروش مانتو

توليداتي که براي مانتوهاي تعريف شده انجام شده است در انبار موجودي مي گيرند در نتيجه مي توان مانتوهاي توليد شده را به مرحله فروش رساند .

با انتخاب پنل شغلي فروش مانتو از مسير عمليات مرتبط به کالا /پنل شغلي فروش مانتو، فاکتورهاي فروش، برگشت از خريد، برگشت از فروش و ضايعات همانند فاکتور معمولي قابل ثبت مي باشد.

پنل شغلي فروش مانتو

پنل شغلي فروش مانتو

با انتخاب مانتو مورد نظر در ستون تعداد با زدن اينتر فرم انتخاب رنگ باز مي شود و مي توان رنگ مورد نظر توليد شده خود را انتخاب کرد.

پنل شغلي فروش مانتو

پنل شغلي فروش مانتو

نکته : در پنل شغلي فروش مانتو امکان ثبت فاکتور اماني با رنگ و طاقه وجود ندارد.به عبارتی با انتخاب مانتو و ورود تعداد فرم انتخاب رنگ باز نمي شود.

 

لطفا جهت کسب اطلاعات بیشتر و راهنمایی و همچنین لیست قیمت نرم افزار خدمات و تعمیرات کامپیوتر هلو با کارشناسان ما تماس حاصل فرمایید.

شماره تلفن مشاوره و فروش:02166432432