تیم تخصصی پشتیبانی هلویار در این قسمت به صورت کامل نحوه رفع خطای ۱۳ در نرم افزار هلو را به صورت کامل توضیح می‌دهد.