Rate this post

در کلید شماره ۴ آموزش هلو از دوره جامع ۶۷ کلید آموزش نرم افزار هلو، استاد مرتضی جعفری مدرس با تجربه نرم افزار هلو، در ادامه مبحث کلید شماره ۳، به تمرین عملی گروه بندی کالا در نرم افزار هلو می‌پردازد.

در کلید بعدی یعنی کلید شماره ۵ دوره ۶۷ کلید آموزش هلو ، استاد جعفری به تعریف صندوف در نرم افزار حسابداری هلو خواهد پرداخت.

توصیه اکید می‌شود که این مجموعه را به ترتیب و پس از انجام تمرین های آن به کلید بعدی بروید.

گروه بندی کالا در هلو